Foreningen Trankebar

Generalforsamlinger

Referat fra 2018.

Foreningen Trankebar

Referat fra generalforsamlingen 14.04.2018

På Vestfyns Efterskole kl.15.30

Poul bød velkommen til alle nyankomne, de fleste havde været tilstede siden kl. 14, hvor Flora generalforsamlingen lagde for med dagens 2 generalforsamlinger.                            

1.  Valg af dirigent. Stig Holdgaard blev valgt.

2.  Formandens beretning. –

Poul : Det går rigtig godt Museet og det ny filmlokale fungerer og er meget velbesøgte. Driften bliver betalt af entre indtægter – også vor søde unge dames løn. Der er mange besøgende. (antal)    De lokale viser stor interesse. Postmesteren har været der med en delegation på 10 og nu viser Kystvagten

 interesse. Familier med børn bruger det som udflugts mål og kommer der i stiveste pus om søndagen. Der er indkøbt en ny projektor og film vises nu i storformat. Birgit sponsorerede nye stole til filmlokalet under sit besøg der, tusind tak. 

Der har været arrangeret et vellykket højskoleophold og et nyt kursus er planlagt til sidst i juli – først i august. Målgruppen er personer omkring  60 + og da det er folk med interesse for historien om Trankebar, giver det noget begge veje, når folk kan bidrage med viden.

Det ny colleges, som drives af nonner og som kun er for unge kvinder… har Poul og Knud undervist på i februar. Det var vist en succes, selv om det kniber for de unge studerende med at tale engelsk. Jeg kan dog lige bemærke, at de herrer drog glade og optimistisk afsted til undervisningen hver dag i en uges tid. Tre danske firmaer har støttet op om tilblivelsen af colleges, men da byggeriet blev forsinket, nåede der ikke at komme mange studerende i år. Nonnerne gør et stort arbejde for at få fyldt de smukke lokaler med elever i det kommende skoleår.

Andre aktiviteter. 

Vi har været til et møde  til udgivelsen af bogen om Guvernørboligen blev præsenteret, til at udgive om. Der har været  Møde vedr. 400 års jubilæum for Kolonien Trankebar i Asia House. Festlighederne løber over 2 år, da begivenhederne fandt sted fra 1618 – 1620. Poul har henvendt sig forskellige steder, for at få arrangeret nogle gode tiltag. Bl.a. forespurgt hos udenrigsministeriet og Dronningen m. fl., men har ingen tilbagemelding fået. Det er første gang Margrethe ikke svare, men hun har sikkert haft nok at tage sig til her omkring Prins Henriks død. Staten arbejder med noget vedr. jubilæet…men har ikke meldt tilbage.  Skoleskibet Georg Stage har sagt nej til at deltage og har foreslået, at vi spørger Skoleskibet Danmark – og det gør vi så. Poul vil meget gerne have Kongeskibet derned -det vil være helt fantastisk, om det kan lade sig gøre  

Birgit Stricker har givet tilsagn om at betale for vedligeholdelse af kirkegården i Trankebar fremover, det skal hun have stor tak for. Den var i en slem forfatning, da vi ankom her i januar. Foreningen har modtaget flere bidrag fra medlemmer, vi har fået fået 10.000 kr. som er skænket til foreningen og andre har også været meget rundhåndede. Alle bidrag bliver modtaget med stor glæde.

Renoveringen af højre halvdel af Kommandørgården, hvor museet ligger til venstre, er i fuld gang og forventes færdigt i nær fremtid. Næste projekt er kommandørens hus, som er meget forfaldent, men som har store muligheder med buer som en vinkælder. Arkitekter har vist stor interesse og vil komme med forslag til renoveringen af denne og det bliver spændende, hvad de kommer frem med. Og så skal der søges sponsorater igen – vi håber at også Dronningen vil fatte interesse for projektet og igen kommer på banen.

Pouls beretning var god og fyldestgørende, og derefter var der spørgsmål fra de fremmødte. Der blev bl.a. spurgt, om vi ejede eller lejede lokalerne og Poul oplyste, at vi arbejder i lejede lokaler. Til den nette sum af 200.000 dk.kr. for 10 år. Såfremt vi kan købe grunden, må vi prøve at forhandle om, når lejekontrakten udløber. Eller leje den en del år mere. Der var også spørgsmål vedr. dykning. Der har været forsøgt flere gange, der arbejdes videre på sagen.Der ligger måske en skjult skat gemt på havbunden. - Lidt om kystvagten som meldte sig på banen.

3.  Forlæggelse og godkendelse af regnskab og budget.v.Karin - Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. Karin præsentation af regnskabet havde stor underholdningsværdi, Tak   Vi er 175 medlemmer. Nogle betaler kontingent hvert år, andre for 2 år eller 5 år af gangen. Alle beløb indgår i regnskabet det år, der er betalt. Budget for 2018 også godkendt.

4.  Kontingent for 2019. Efter megen snak frem og tilbage om evt. forhøjelse af kontingentet, endte det med, at vi fastholder priserne på kr. 175,- pr. næse og kr. 250,- pr. husstand.

5.  Indkomne forslag.  Der var ingen !

6.  Valg til bestyrelsen. På valg var Poul, Jan, Kirsten og Karin. Alle modtog genvalg.

7.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  Anders Bjørn og Niels Jørgensen blev valgt.

8.  Valg af revisorer. Gitte Hougaard og Birgit Stricker blev valgt.

9.  Evt. Under evt. foreslog Birgit, at vi fremover lavede en mere indbydende invitation til årsmøde/ generalforsamling, med navne på gæster/ foredragsholdere m.m.

Efter pausen var der foredrag af nr. 2 fra den indiske ambassade, hr. John. Ambassadøren havde meldt afbud i sidste øjeblik og havde sendt sin næstkommanderende. Hr. John var mødt op med sin smukke kone lige før vor generalforsamling og de fik alt flot oversat til engelsk af Jan og Gittes datter, så de fulgte med i dagsordenen. Det var et godt foredrag, om indisk / dansk samarbejde på flere niveauer og hr. John foreslog et seminar i København. Meget sympatisk repræsentant, alle var begejstrede.

Derefter var der endnu en foredragsholder. Jeg fik ikke hans vanskelige udtalebare indiske navn i farten, han og hans danske kone havde også overværet generalforsamlingen. Han talte et lidt  vanskelig forståbart dansk, men det gik. Han vidste ikke meget om Trankebar – hans egne ord. Hans kærlighed er i Serampore, som  han havde besøgt mange gange. Vi fik lidt om historien fra Serampore, bl.a. fortalte han, at de havde den første trykpresse og oversættelse af den første bibel  … det må undersøges nærmere, da vi mener det var i Trankebar det vil vi lige se på!!!  Meget spændende og underholdende foredrag.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 17.30 og vi gik alle ind i spisesalen, hvor vi fik serveret en dejlig middag med lammekølle, bådekartofler og salat.  Dertil kunne købes en dejlig King Fischer øl. Derefter kage og is. Meget fint arrangement og utroligt hyggeligt. Tak for en rigtig god dag 

Med venlig hilsen 

Reff. Kirsten 

Generalforsamlingen  2018

  Afholdes lørdag 14. april på vestfyns Efterskole.

 Læs: Ny tidspunkt.for 


14.00 - 14.45 Flora Cottage. 
15.00 - 15.30 Kaffe 
15.30 - 18.00 Foreningen Trankebar. 
18.00 -    ?    Aftensmad med hyggesnak. 

Deltagerne hjælper med opdækning, afrydning mm.

Priser for mad mm.  ( prisen kan ændre sig lidt )  


Eftermiddags kaffe: 20 kr. 
Aftensmad: 80kr. 
ØL:10 kr. 
vand: 5 kr. 

1 glas vin: 20 kr.   

**********************************************

   Dagsorden for ordinær generalforsamling.

1.            1.     Valg af dirigent og referent

2.         2.     Formandens beretning - Poul

3.         3.     Forlæggelse og godkendelse af regnskab og budget  - Karin

4.         4.     Fastsættelse af kontingent jfr. Paragr.5 stk. 1- 

5.         5.     Indkomne forslag

6.         6.     Valg af bestyrelsen: Poul, Jan, Kirsten og Karin   

 7.        7.     Valg af 2 suppleanter

8.         8.    Valg af 2. -  revisor og revisorsuppleant

9.         9.     Evt.

   For at have stemmeret, skal medlemsåret 2018 være betalt.

      Formand:  Poul Pedsersen             (2)      

      Næstformand: Knud Helles           (1)

      Kasserer: Karin Knudsen,-             (2)  

      Facebook: Lene Sørensen             (1)

     Sekretær: Lisbeth Svensmark -      (1)

      Floras bestyrer: Jan Skaarup,-      (2)     

Hjemmesiden: Kirsten Grønning     (2) 

       Redaktør   Knud Helles,-         

      Sup. 1. Anders Bjørn

              2. Niels Jørgensen

      Revisoe: 1. Gitte Haugaard

                    2. Birgit Stricker

        På valg: 1= på valg i Ulige år ( 3 stk)

                2= på valg i lige år. (4 Stk)

Generalforsamling 2017

Generalforsamling i Forenigen Trankebar 2017. 

1)  valgt til dirigent: Stig Holdg å rd. Valgt til referent: Frank Skovgaard. GF lovligt indvarslet.

3)  Ø konomi. Revideret regnskab for 2016 fremlagt. Enstemmigt godkendt. Budget for 2017 fremlagt. Enstemmigt vedtaget. Foreslag til husstandsmedlesskab. Grundet ans ø gninger til fonde. Ofte er det antal medlemmer der er afg ø rende. Pt er der 154 betalende medlemmmer. Ved husstandsmedlemsskab bliver dette tal  ø get. Forslaget blev til to 1) kr 200, 2) kr 250. Forslag 2 blev vedtaget. Enkelt medlemskab er kr 175. 

2)  beretning ved Poul Pedersen:       For ca 10  å r siden fors ø gte foreningen at leje/k ø be Kommand ø rg å rden i Trankebar. Ejeren er kirken TELC. Mod en h ø j bestikkelse ville de gerne leje ud - vi sagde, nej tak. I dag har vi en lejekontrakt for 10  å r, og det uden bestikkelse. Vi har s ø gt hos fonde og har f å et kr 50.000 af Dronning M, kr 150.000 af  Ø K- fonden og kr 50.000 af Bestseller. Faktisk er det 5. gang vi modtager penge af Dronning Ms fond. Med de penge er vi g å et i gang med at renovere Kommand ø rg å rden, den del der vender ud mod Paradepladsen. Sankar er valgt til byggeleder/koordinator. Han sender dagligt billeder af renoveringen og sender l ø bende regnskab s å  vi kan f ø lge med. Vi har flyttet TMM og Biblioteket ind i de nye rum. Vestfyns Efterskole hjalp med det praktiske, tak for det. Entr é indt æ gter r æ kker forel ø bigt til den daglige drift og l ø n til vores ansatte bibliotekar/kustode. Indvielsen af den renoverede del af Kommand ø rg å rden fandt sted i feb. 2017 med stor festivitas. Sportsdag for skoleelever p å  Paradepladsen, underholdning og taler fra fra scenen. Diplomer til 120 sportsud ø vere og bespisning af 400 mennesker. Udgifter til arrangement ca kr15.000 og de fleste blev sponsoreret. Vi er s å  i marts 2017 g å et i gang med 2. etape af renoveringen. Vi renovere s å  langt pengen r æ kker- forh å bentlig f å r vi tag p å  bygningen. Vi er n ø dt til at gemme kr 70.000 til n æ ste lejebetaling i 2019. Bidrag, store som sm å , til renoveringen er modtaget og modtages med stor gl æ de og respekt.  Vestfyns Efterskole har v æ ret p å  bes ø g i Trankebar og har kalket kirkeg å rden - tak skal I have.  Foreningen har ogs å  holdt  å bent i Guven ø rboligen. Den ejes af den indiske stat, men har v æ ret lukket for offentligheden siden renoveringen. Vi har l å nt n ø glerne og for egne penge holdt  å bent i et  å r. Desv æ rre har vi ikke  ø konomi til at forts æ tte. Meddelelsen om lukninge gav en del omtale og polemik i dagspressen.  Dervil v æ re endnu et h ø jskole ophold i efter å ret 2017.  å r 2018 er det 400  å r siden Gjedde forlod K ø benhavns Red for at s æ tte kurs mod en koloni i det indiske. Hvordan skal det fejres ? Hvad g ø r vi ? Vi vil afholde et m ø de i Asia House i K ø benhavn til efter å ret, hvor vi vil indbyde kulturministeren, kulturpolitikere, museumsfolk og andre med noget p å  hjertet.  —  Kommand ø rg å rden vil blive et fremtidens kulturcenter for udveksling af danske og indiske relationer siden 1620. 

5)  Valg. Til bestyrelsen valgtes: Knud Helles, Lisbeth Svensmark og Lene S ø rensen.           Valg af to suppleanter 1. Thorkild Jensen, 2. Niels J ø rgensen.       Valg af revisor og suppleant blev 1 Gitte Haug å rd og suppleant Birgit Stikker 

4)  Ingen indkomne forslag

6)  Evt: b ø ger p å  bibliotek forsvinder, referat af GF p å  hjemmeside, m ø de om Fredriknagore i Nat. Mus regi.                                                

Referat: Frank Skovgaard

2017

Generalforsamlingen  2017

  Afholdes lørdag d.29.april på vestfyns Efterskole.

1O.00 -12.00 SMK    12.30 - 13.30 Let frokost - Læs: Ny tidspunkt. Kun for SMK.


13.30 - 14.30 Flora Cottage. 
14.30 - 15.30 Kaffe 
15.30 - 18.00 Foreningen Trankebar. 
18.00 -    ?    Aftensmad med hyggesnak. 

Deltagerne hjælper med opdækning, afrydning mm.

Priser for mad mm.  ( prisen kan ændre sig lidt )  

Frokost:50kr. 
Eftermiddags kaffe: 20 kr. 
Aftensmad: 80kr. 
ØL:10 kr. 
vand: 5 kr. 

1 glas vin: 20 kr.  

**********************************************

   Dagsorden for ordinær generalforsamling.

1.            1.     Valg af dirigent og referent

2.         2.     Formandens beretning - Poul

3.         3.     Forlæggelse og godkendelse af regnskab og budget  - Karin

4.         4.     Fastsættelse af kontingent jfr. Paragr.5 stk. 1-  Nyt forslag.  pp

5.         5.     Indkomne forslag

6.         6.       Valg af bestyrelsen,: F. Skovsgaard, K.Helles, L. Svendsmark    

 7.        7.     Valg af 2 suppleanter

8.         8.    Valg af 2. -  revisor og revisorsuppleant

9.         9.     Evt.

   For at have stemmeret, skal medlemsåret 2017 være betalt.

      Formand:  Poul Pedsersen             (2)      

      Næst/Kasserer: Karin knudsen,-    (2)  

     Hjemmesiden: Kirsten Grønning     (2) 

     Sekretær: Frank Skovsgaard, -      (1)

      Floras bestyrer: Jan Skaarup,-      (2)     

Redaktør Knud Helles,-      (1)

    Lisbeth Svensmark            (1)

      Sup. 1. Gustav Anneberg.

              2. Torkild Jensen.

      Revisoe: 1. lene M.Sørensen

                    2. Niels Jørgensen

        På valg: 1= på valg i Ulige år ( 3 stk)

                2= på valg i lige år. (4 Stk)

2016

Foreningen afholdte Generalforsamling. Der var mødt 30 personer. 

Vi manglede 2 af bestyrelsesmedlemmer, derfor kunne vi ikke konstituere os samme dag.  Det har vi gjort nu. 

Poul Petersen.            Formand 

Karin Knudsen.           Næst- og kasserer

Knud Helles .              Redaktør.

Jan Skaarup.              Mellemspleje. Flora

Frank Skovsgaard.      Sekretær.

Lisbeth Svendstrup.   Indbetaling af medlemmer.

Kirsten  Grønning.      Hjemmesiden.

Siden bliver opdateret

2016

  Generalforsamlingen  2016

Afholdes lørdag d. 16.april på vestfyns Efterskole.

11.00 - 12.30 SMK    12.30 - 13.30 Let frokost 
13.30 - 14.30 Flora Cottage. 
14.30 - 15.30 Kaffe 
15.30 - 18.00 Foreningen Trankebar. 
18.00 -    ?    Aftensmad med hyggesnak. 

                                                              ( Lidt usikker på tidspunktet.)

Deltagerne hjælper med opdækning, afrydning mm.

Priser for mad mm.  ( prisen kan ændre sig lidt )  

Frokost:50kr. 
Eftermiddags kaffe: 20 kr. 
Aftensmad: 80kr. 
ØL:10 kr. 
vand: 5 kr. 
1 glas vin: 20 kr.  

**********************************************

   Dagsorden for ordinær generalforsamling.

1.            1.     Valg af dirigent og referent

2.         2.     Formandens beretning

3.         3.     Forlæggelse og godkendelse af regnskab og budget

4.         4.     Fastsættelse af kontingent jfr. Paragr.5 stk. 1

5.         5.     Indkomne forslag

6.         6.     Valg af bestyrelsen (på valg: Karin, Poul, Jan og Niels)

7.         7.     Valg af 2 suppleanter

8.         8.    Valg af 2. -  revisor og revisorsuppleant

9.         9.     Evt.

     For at have stemmeret, skal medlemsåret 2016 være betalt.

     Formand: Karin Knudsen,-         (2)      

      Næstformand: Poul Petersen,-  (2)  

     Kasserer: Niels Tandrup -          (2)  Ønsker ikke genvalg

      Sekretær: Frank Skovsgaard, -   (1)

      Floras bestyrer: Jan Skaarup,-   (2)     

Redaktør  : Knud Helles,-    (1)

    Lisbeth Svensmark         (1)

      Sup. 1. Gustav Anneberg.

              2. Kirsten Grønning.

      Revisoe: 1. lene M.Sørensen

                    2. Niels Jørgensen

        På valg: 1= på valg i Ulige år ( 3 stk)

                2= på valg i lige år. (4 Stk)

Generalforsamling 2015.

Der er indkommet et forslag fra Henrik Jahnsen.

Forslaget vil blive fremlagt på Generalforsamlingen.

    Generalforsamling  den 25.04.2015

12.30 - 13.30 Let frokost 
13.30 - 14.30 Flora Cottage. 
14.30 - 15.30 Kaffe 
15.30 - 18.00 Foreningen Trankebar. 
18.00 -    ?    Aftensmad med hyggesnak. 
11.00 - 12.30 SMK

Deltagerne hjælper med opdækning, afrydning mm.


Send en mail, om de ting du ønsker at være med til: poul@vestfynsefterskole.dk 

Priser for mad mm.  ( prisen kan ændre sig lidt )  

Frokost: 45 kr. 
Eftermiddags kaffe: 20 kr. 
Aftensmad: 70 kr. 
ØL:10 kr. 
vand: 5 kr. 
1 glas vin: 20 kr.  

********************************

        Dagsorden for ordinær generalforsamling.

1.            1.     Valg af dirigent og referent

2.         2.    Formandens beretning

3.         3.  Forlæggelse og godkendelse af regnskab og budget

4.         4.   Fastsættelse af kontingent jfr. Paragr.5 stk. 1

5.         5.   Indkomne forslag

6.         6.   Valg af bestyrelsen   (på valg er Frank, Knud og Gustav.)

7.         7.    Valg af 2 suppleanter

8.         8.   Valg af 2. -  revisor og revisorsuppleant

9.         9.    Evt.

For at have stemmeret, skal medlemsåret 2015 være betalt.

Fo  Formand: Karin Knudsen,-         (2)    

Næstformand: Poul Petersen,- (2)

Kasserer: Niels Tandrup -          (2)
Sekretær: Frank Skovsgaard, - (1)
Formand for Flora: Jan Skaarup,- (2)

Redaktør : Knud Helles,-        (1)

Medlem: Gustav Anneberg. (1) 

Gustav er rykket op

sup. Camilla Kornerup           

rev. Lene Sørensen  +  Niels Jørgensen (hvert år)

På valg: 1= på valg i Ulige år ( 3 stk)
                2= på valg i lige år. (4 Stk)

Ny Kasserer.

Den 26 04.14 har Foreningen Trankebar  afholdt generalforsamling på Vestfyns efterskole.

Georg fortalte sidste år, at når han var på valg, ville han ikke genopstille.

Vi siger tak til dig Georg, for dit store slæb med at holde styr på pengene.  Det fik jeg ikke sagt på mødet, da det hele gik så stærkt til sidst.

Ingeborg skal også have en stor tak, hun har fået medlemmer på en liste på excel, så det nu er nemt og overskuelig at finde medlemmerne. 

Istedet for Georg blev   Niels Tandrup  valgt.

Bestyrelsen  har konstitueret sig således.

Formand: Karin Knudsen

Næstformand: Poul Petersen.

Kasserer: Niels Tandrup.

Bladet: Knud Helles

Sekretær: Frank Skovgaard.

Huset Flora: Jan Skårup.

Gustav rykker op i stedet for Helge Krüger.

Suppleant 1: Gustav Anneberg

Suppleant 2: Camilla Kornerup

Revisor 1: Lene Sørensen

Revisor 2: Niels Jørgensen

Ambassadør Niraj Srivastava og Poul Petersen

Generalforsamling den 26.04.2014

    Generalforsamling  den 26.04.2014

11.00 - 12.30 SMK   

12.30 - 13.30 Let frokost 
13.30 - 14.30 Flora Cottage. 
14.30 - 15.30 Kaffe 
15.30 - 18.00 Foreningen Trankebar. 
18.00 -    ?    Aftensmad med hyggesnak. 

Deltagerne hjælper med opdækning, afrydning mm.


Send en mail, om de ting du ønsker at være med til: poul@vestfynsefterskole.dk 

Priser for mad mm.  ( prisen kan ændre sig lidt ) 

Frokost: 40 kr. 
Eftermiddags kaffe: 20 kr. 
Aftensmad: 60 kr. 
ØL:10 kr. 
vand: 5 kr. 
1 glas vin: 15 kr.  

********************************

    Dagsorden for ordinær generalforsamling.

1.       1.     Valg af dirigent og referent

2.      2.    Formandens beretning

3.       3.  Fremlæggelse af regnskab

4.      4.   Fastsættelse af kontingent

5.      5.   Indkomne forslag

6.       6.   Valg af bestyrelsen

7.      7.    Valg af 2 suppleanter

8.       8.   Valg af revisor og revisorsuppleant

9.      9.    Evt.

 F  Formand: Karin Knudsen,- kvknudsen@mail.dk (2)    

Næstformand: Poul Petersen,- poul@vestfynsefterskole.dk (2)

Kasserer: Georg Pedersen,- georgborg@fifs.dk (2)
Sekretær: Frank Skovsgaard, -solveig.oest@mail.tele.dk (1)
Formand for Flora: Jan Skaarup,- selleriisgaard@gmail.dk (2)
: Knud Helles,- knudhelles@troensemail.dk (1)
Medlem:  Helge Kröger,-
 
 (1)
helge_kruger@hotmail.com
Redaktør

Sup. Gustav Anneberg.
Sup. Henrik Jahnsen.
Revisor og revisor sup.: Lene Sørensen / Niels A
 
 
Suppleant hvert år.
_________________________________________

På valg: Jan - Poul - Georg - Karin.

____________________________________________________
   
 
 
På valg: 1= på valg i Ulige år ( 3 stk)
                2= på valg i lige år. (4 Stk)
 

Generalforsamling den 20 april. 2013.

11.00 - 12.30 SMK 

12.30 - 13.30 Let frokost 
13.30 - 14.30 Flora Cottage. 
14.30 - 15.30 Kaffe 
15.30 - 18.00 Foreningen Trankebar. 
18.00 -    ?    Aftensmad med hyggesnak. 

Deltagerne hjælper med opdækning, afrydning mm.


Send en mail, om de ting du ønsker at være med til: poul@vestfynsefterskole.dk 
Priser for mad mm.  ( prisen kan ændre sig lidt )


Frokost: 40 kr. 
Eftermiddags kaffe: 20 kr. 
Aftensmad: 60 kr. 
ØL:10 kr. 
vand: 5 kr. 
1 glas vin: 15 kr.  

*********************************************

    Dagsorden for ordinær generalforsamling.

1.       1.    Valg af dirigent og referent

2.      2.    Formandens beretning

3.       3.  Fremlæggelse af regnskab

4.      4.   Fastsættelse af kontingent

5.      5.   Indkomne forslag

6.       6.   Valg af bestyrelsen

7.      7.    Valg af 2 suppleanter

8.       8.   Valg af revisor og revisorsuppleant

9.      9.    Evt.

     Formand: Karin Knudsen, kvknudsen@mail.dk (2)

Næstformand: Poul Petersen, poul@vestfynsefterskole.dk (2)
Kasserer: Georg Pedersen, georgborg@fifs.dk (2)
Sekretær: Frank Skovsgaard, solveig.oest@mail.tele.dk (1)
Formand for Flora: Jan Skaarup, selleriisgaard@gmail.dk (2)
: Knud Helles, knudhelles@troensemail.dk (1)
Medlem:  Helge Kröger,
 (1)
helge_kruger@hotmail.com
Redaktør

Sup. Gustav Anneberg.
Sup. Henrik Jahnsen.
Revisor og revisor sup.: Lene Sørensen / Niels A
 
 
Suppleant hvert år.

______________________________________________
På valg: Frank - knud - Helge.

_______________________________________
   
 
På valg: 1= på valg i Ulige år ( 3 stk)
                 2= på valg i lige år. (4 Stk)
 

Generalforsamlingen 2012

Foreningens generalforsamling blev indledt med et medlevende oplæg af Troels Holck Povlsen fra Bestseller. Hans tid og arbejde bl.a. i Indien og hvorfor Bestseller lige valgte Trankebar som prioritet. Sunamien som ramt SydIndien var med til at træffe valget for Bestseller. Siden er de blevet i byen og lokalområdet og involverer idag ca. 2000 mennesker i projekter fra renovering af bygninger til planteskole, mikrobank og meget andet.
At Troel H. Povlsen var til generalforsamlingen, skyldtes at bestyrrelsen havde inviteret ham. Baggrunden for denne invitation var bestyrelsens ønske om at takke Troels H. P. og Bestseller for deres indsats i Trankebar. Denne tak kommer til udtryk i en medalje Foreningen Trankebar har fået gjort hos Den Kongelige Mønt. Den gives for en god indsats for arbejdet mellem Trankebar og Danmark. Tidligere har Sultan i Trankebar modtaget et bevis for medaljen.
I den efterfølgende dialog mellem Karin og Troels var der enighed om, gensidigt at støtte vores forskellige arbejder i Trankebar og tage en eventuelt debat her i Danmark. Så står vi fælles i Trankebar og kan debatere forskelligheder herhjemme.

Jeg havde øvet mig i at sige MEDALJEN. Jeg håber ikke jeg har ødelagt glæden ved den fine medalje, som jeg og dem der har set den, synes det er en rigtig flot MEDALJE.   (karin)

Generalforsamling afholdt d. 28.04.12.

Referat af Generalforsamling i Foreningen Trankebar afholdt d. 28.04.12.

  Dagsorden:

1.      1.   Valg af dirigent og referent

2.      2.   Formandens beretning

3.       3.  Fremlæggelse af regnskab

4.      4.   Fastsættelse af kontingent

5.      5.   Indkomne forslag

6.       6.   Valg af bestyrelsen

7.      7.    Valg af 2 suppleanter

8.       8.   Valg af revisor og revisorsuppleant

9.      9.    Evt.

Ad. 1. Som dirigent valgtes Stig H. og som referent Frank S.

Ad.2. Karin berettede om vores bestyrelsesmøder hos de forskellige bestyrelsesmedlemmer fra Tønder til Egernsund, fra Tåsinge til Østby Mark, så vi kommer lidt rundt. Hvad har de forskellige bestyrelsesmedlemmer så gang i? Poul P. forsøger at skaffe penge gennem fonde – Knud H. arbejder med bladet og små skrifter om historie – Georg P. sørger for vores økonomi – Jan S. har Flora – Frank S. skriver referater af vores ikke altid lige strukturerede møder – Helge K., som kom til i løbet af året fordi at Jørgen L. har trukket sig, skal nok få noget at beskæftige sig med – Henrik J., som er suppleant er med til møderne, også han har haft travlt, mere herom senere. Selv prøver Karin at holde liv i hjemmesiden og får gennem den en del henvendelser. Hjemmesiden har haft mere end 102.000 søgninger på det år den har eksisteret.

Et par stykker fra bestyrelsen har været på besøg hos ØK i København. Vi fik lovning på 250.000,-kr til TMM-bygningen, på betingelse af, at vi kunne finde en anden fond eller sponsor der ville yde det samme. Dette har ikke været muligt.

Poul og Karin har været ude og holde foredrag om Trankebar. Karin har bl.a. været i Flensborg.

Ude i Trankebar startede vi d. 22/2 2010 TMM. Som I ved er vi flyttet fra von Theiligens hus til nogle palmehytter, der er lagt nye blade på taget efter en storm. Museet kører rigtig godt med over 20.000 besøgende. Vi tager ikke entre men vi sælger lidt materiale og har fået ca. 10.000 Rps i donationer. Så er vi bare så heldige med vores kustode, han er altid på museet, er hjælpsom og en rigtig god fortæller. Karin og Viggo har sponsoreret nogle høreapparater, så nu kan han rigtig gøre sig.

Knud og Poul har udarbejdet et lille skrift om foreningen som også er udkommet i Trankebar. Det er skrevet på engelsk, tamilsk og dansk.

Tilgangen til kirkegården i Zionskirken holder som aftalt. Der er kodelås på porten og koden er tilgængelig i Flora.

Nygadens kirkegård bliver vi nødt til at holde ellers vil den vokse til. I år er der blevet ordnet 3 gravsteder.

Vi har prøvet at starte en Trankebar Højskole med hjælp fra Vagn Olsen. Vi har nok været for sent ude, det er i hvert fald ikke lykkedes at få nok tilmeldinger.

Knud og Poul var til indvielse af Guvernørboligen.

Sankar og Merinal er stadig os en stor hjælp i Trankebar.

Bestseller har lagt mange ressourcer og penge i byen. Også den indiske regering gør sig, så det tilsammen skal udvikle byen.

I 2012 fejrede vi 10 års jubilæet i Trankebar. Musik, optog gennem byen, elefant og optræden på en scene stillet op på Paradepladsen, byen var fuld af liv den dag. I anledningen af 10 års jubilæet fik Henrik en opgave: Vi skal have en medalje som vi kan dele ud til en person, som har gjort noget godt for Trankebar. Efter flere besøg hos den kongelige mønt om motiver og materialer har vi fået et sæt medaljer. En af de personer som har fået den tildelt er Sultan i Trankebar og den anden vil blive Troels H. P. ved denne generalforsamlingen.

Til sidst og ikke mindst en stor tak til alle som støtter foreningen med et medlemskab, tak til bestyrelsen og tak for de pengegaver foreningen har modtaget.

 Ad. 3. Georg P. fremlagde regnskab, dette blev godkendt.

Ad.4. Kontingent hæves til 175,- kr. pr. år.

Ad. 5. Der er ikke indkommet nogen forslag.

Ad.6. På valg: Karin K., Poul P., Georg P. og Jan S. alle fik genvalg.

Ad.7. Valg til 1. suppleant Henrik J., 2. suppleant Gustav A.

Ad. 8. Lene blev genvalgt til revisor og Niels som suppleant.

Ad. 9. Ualmindelig meget løs snak som referenten ikke fik helt fat i.

Referent Frank S.

Dagsorden på 2012

Indkaldelse til.

Foreningens årlige Generalforsamling på Vestfyns efterskole den 28.04.2012


Følgende dagsorden:
1.Valg af dirigent - referent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab - til godkendelse.
4. Fastlæggelse af kontingent jfr.§ 5 stk. 1
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsen.
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af revisor og revisor suppleant.
9. Evt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde, 14dage før generalforsamlingen.

På valg er..

Formand: Karin Knudsen,  (2)

Næstformand: Poul Petersen,  (2)
Kasserer: Georg Pedersen, (2)

Formand for Flora: Jan Skaarup, (2)

Sup. 1. Ny ind.

Sup. 2. Henrik Jahnsen. (ønsker genvalg)
Revisor og revisor sup.: Lene Sørensen / Niels A


Program:

11.00 - 12.00 SMK
12.30 - 13.30 Let frokost
13.30 - 14.30 Flora Cottage.
14.30 - 15.30 Kaffe
15.30 - 18.00 Foreningen Trankebar.
18.00 -    ?    Aftensmad med hyggesnak.Deltagerne hjælper med opdækning, afrydning mm.


Send en mail, om de ting du ønsker at være med til:  poul@vestfynsefterskole.dk
Priser for mad mm.


Frokost: 40 kr.
Eftermiddags kaffe: 20 kr.
Aftensmad: 60 kr.
ØL:10 kr.
vand: 5 kr.
1 glas vin: 15 kr. 

Generalforsamling for Foreningen Trankebar

       d. 30.04.11 på Vestfyns Efterskole.

             1. Valg af dirigent og referent

             2. Formandens beretning.

           3. Forelæggelse af revideret- til godkendelse.

             4. Fastsættelse af kontingent jævnfør § 5, stk.1

             5. Indkomne forslag.

            6.  Valg af bestyrelse. På valg er Knud Helles,

                    Jørgen Lundsager og Frank Skovgaard.

              7. Valg af 2 suppleanter.

              8.  Valg af revisor og revisorsuppleant.

              9.  Eventuelt.

Ad. 1.

Som dirigent valgtes Stig Holden og som referent Frank Skovgaard.

Ad. 2.

Gammelt og nyt TMM. Karin K. berettede om den første åbning af museum i Trankebar, kaldet TMM, Trankebar Maritime Museum. Det er et maritimt museum med forbillede i Thorsminde Fiskerimuseum. Åbningen fandt sted i februar 2010. Vi havde fået stillet en bygning (Von Teiligens Hus) til rådighed af Bestseller Fonden. Netop fordi vi kun havde Von Teiligens Hus til låns, har vi arbejdet på at skaffe nyt tag over hovedet. Løsningen er blevet, at leje en grund i Dronningensgade (lige overfor Flora), hvor vi har opført 2 bambus huse. Dette er så vores nye museum. Det ene hus er med fast gulv, der fungerer som udstillingslokale og et hus der fungerer som bådehus og arbejdende værksted. Det er her stjernen i vores udstilling står. Det er en bådtype der kaldes Selling, den er bundet sammen med garn i spanter og sidebeklædning, se Karins billeder på hjemmesiden. Vi er heldige at eje en sådan, det er nok den eneste af sin art på museum.

Poul P. forklarede om ideen omkring museet og hvorfor han syntes foreningen skal prioriterer et sådant. Foreningen havde fra start ønsket nogle faciliteter på Fortet, men det blev hurtigt helt udelukket, derefter har foreningen været på udkig efter gamle danske bygninger. Dels har det været for dyrt, der har været for meget ønske om penge under bordet og vi har ikke haft garanti for medindflydelse, dette gælder for både Kommandørgården og Guvernørboligen. Nok har vi været gode til ideer og skaffet penge, men vi bliver ofte sorteper, når råde- og brugsret skal fordeles. Derfor vort eget hus – Museum / Kultur – mødehus, hvor dansk og indisk kan mødes. Bambushusene har allerede været i brug som mødelokaler for forskellige aktiviteter, der er også indrettet 2 nødtørftige toiletter. Visionerne er et fast hus med mødelokaler og flere andre anvendelser. Det skal blive et levende sted, hvor kulturer mødes.

Kunstnere fra Norge. Nogle norske kunstnere har i forbindelse med opførsel af et nyt musik og kultur hus i Kristianssand fået en bevilling så de kunne udsmykke gulvet i indgangspartiet. Materialerne skulle indsamles i Trankebar og bestå af plastrester, glas – og keramikskår, fundet på stranden, til stor forundring for borgerne i Trankebar, kunne de pludselig tjene penge på gammelt skrammel. Gulvet er så af tekniske og praktiske grunde aldrig blevet færdiggjort.

Kommandørgården. I vores søgen efter egnede lokaler til vores museum, har vi haft kig på Kommandørgården. Kirken TLC er ejer af kommandørgården og vi har forhørt os flere gange om mulighed for leje/køb, der har været lidt forhandlingsvilje så Trankebar foreningens bestyrelse besluttede på et møde at sende Karin K til Trankebar, hvis vi hørte noget positivt. Karin modtog det længe ventede opkald fra TLC og tog straks afsted. Da hun kom frem fik hun at vide at biskoppen tog på familieferie i Dubai. Der var nogle høflighedsvisitter og pseudoforhandlinger med TLC som nu mest gik på penge under bordet. Da slog Karin en streg i sandet og sagde stop. Vi tænker ikke længere i de baner.

Dansborg. Der har ikke været det store samarbejde i år.

Kirkegården. Der er fortaget restaurering af 3 gravsteder. Med hjælp fra håndværkere er ukrudt og store rødder blev fjernet og gravstederne muret op igen .Muren rundt kirkegården er også blevet kalket.

Andre tiltag i byen er at luftledninger for el er lagt i jorden. Det ser meget pænere ud og de store transformere er også blevet fjernet.

Brolægning. Bestseller er i gang sammen med lokal arbejdskraft at brolægge Paradepladsen og Guldsmedgade. Arbejdet på pladsen ventes færdigt til efteråret og Guldsmedgad er færdig.

Foreningsbladet. Vores blad har fået nyt navn og hedder nu blot Trankebar. Stor tak til Jørgen L. for det store løft han har tilført layout og indhold.

Hjemmesiden. Karin arbejder stadig med hjemmesiden og regner med i løbet af året, at der kun er EN henvisning, når der søges på Foreningen Trankebar. Siden ligger på www.foreningen-trankebar.dk

Trankebar kan forvente fint besøg fra Danmark til efteråret, så Guvernørboligen skal stå færdig, ligeledes Paradepladsen og den park Bestseller har etableret skal officielt indvies.

Formandens beretning blev godkendt.

 Ad. 3.

Georg gennemgik det reviderede regnskab. Endvidere opfordrede Georg til at skrive medlemsnummeret først når vi indbetaler kontingent.

Regnskabet blev godkendt.

Ad. 4.

Ingen ændringer.

 Ad. 5.

Ingen indkomne forslag.

 Ad. 6.

På valg var Knud Helles, Jørgen Lundsager og Frank Skovgaard. De blev alle genvalgt.

 Ad. 7.

Til suppleanter valgtes 1. Suppleant: Helge Krüger,

 2. Suppleant  Henrik Jahnsen.

Ad. 8.

Til revisor genvalgtes Lene Sørensen,

til revisorsuppleant valgtes Niels Jørgensen.

Ad. 9.

Poul P. efterlyser ideer, input fra generalforsamlingen til museets anvendelse, som bestyrelsen kan arbejde videre med.

Af hensyn til økonomi i museet foreslog Poul en eventuel entré.

Poul P. efterspurgte kendskab til Fonde hvor foreningen kan søge om penge til TMM. Konkret blev ingenørvirksomheden Larsen og Thouborg og den Obelske Familiefond foreslået.

Jan S. talte om foreningens 10 års fødselsdag, som vi i Danmark vil markere med udgivelsen af en bog om foreningen. I Trankebar vil vi arbejde for forskellige events og ikke mindst en elefant på festdagen.

Venlig hilsen Frank Skovgaard.

Mødet.

Der var mødt ca 40 medlemmer op.
,
Mødet blev afviklet i dejlig atmosfære. Efter kaffen med en dejlig rabarbertærte
Bestyrelsen består stadig af:
Formand: Karin Knudsen,  (2)
Næstformand: Poul Petersen,  (2)
Kasserer: Georg Pedersen,  (2)
Sekretær: Frank Skovsgaard,  (1)
Formand for Flora: Jan Skaarup (2)
Skribent: Knud Helles,  (1)
Redaktør: Jørgen Lundsager,  (1)
Sup.1. Helge Krüger
sup.2   Henrik Jahnsen
Revisor: Lene  Sørensen
gik vi i gang efter planen.

sup.rev. Niels Jørgensen

Generalforsamling

         Dagsprogram den 30.04.201111.00 - 12.30  SMK
12.00 - 13.30 Let frokost
13.30 - 14.00 Flora Cottage.
14.30 - 15.30 Kaffe
15.30 - 18.00 Foreningen Trankebar.
18.00 -    ?    Aftensmad med hyggesnak.Deltagerne hjælper med opdækning, afrydning mm.

Send en mail, om de ting du ønsker at være med i  til: 
poul@vestfynsefterskole.dk


Priser for mad mm.

Frokost: 40 kr.
Eftermiddags kaffe: 20 kr.
Aftensmad: 60 kr.

ØL:10 kr.
vand: 5 kr.
1 glas vin: 15 kr.
 

Alt betales på stedet.

                    Generalforsamling 2011

Foreningen afholder den årlige Generalforsamling på Vestfyns efterskole den 30.04.2011
Følgende dagsorden:
1.Valg af dirigent - referent.
2. Formandens beretning.
3. forelæggelse af revideret regnskab - til godkendelse.
4. Fastlæggelse af kontingent jfr.§ 5 stk. 1
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsen.
På valg er Frank Skovsgaard, Knud Helles og Jørgen Lundsager.
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af revisor og revisor suppleant.
9. Evt.

(Knud Helles kom ind i stedet for Kristian Knudsen.)
____________________________________________________
På valg: 1= på valg i Ulige år ( 3 stk)
2= på valg i lige år. (4 Stk)


Bestyrelsen består af:
Formand: Karin Knudsen, kvknudsen@mail.dk (2)
Næstformand: Poul Petersen, poul@vestfynsefterskole.dk (2)
Kasserer: Georg Pedersen, georgborg@fifs.dk (2)
Sekretær: Frank Skovsgaard, solveig.oest@mail.tele.dk (1)
Formand for Flora: Jan Skaarup, selleriisgaard@gmail.dk (2)
Medlem: Knud Helles, knudhelles@troensemail.dk (1)
Redaktør: Jørgen Lundsager, Lundsager@lundsager.eu (1)

Sup. Henrik Jahnsen.
Revisor og revisor sup.: Lene Sørensen / Niels A
 

Suppleant
____________________________________________________
   

generalforsamling 2010

Generalforsamlingen afvikles uden store problemer,( det plejer den nu altid at gøre) I det flotteste vejr, på Vestfyns Efterskole.

Der var mødt ca.35 medlemmer. Gæstetaler var Torkild Dantzer fra Bestseller.  -  Selve referatet komme senerer.

Den 24. april. 2010

Mødet bliver holdt på Vestfyns efterskole Nørremarken.

Dagen bliver afholdt på følgende måde.

Kl. 11.00 til kl. 12.30  SMK

kl. 12.30 til kl. 13.30 let frokost.

Kl.13.30 til kl. 14.30 Flora Cottage.

kl.14.30 til kl. 15.30 Kaffe.

Kl. 15.30 til Kl. 18.00 Foreningen Trankebar.

Kl. 18.00  Spisning til dem der har meldt sig til.!!!

Dagsorden for ordinær generalforsamling d. 24 april 2010 for Foreningen Trankebar.

1. valg af dirigent - referent.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af revideret regnskab - til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent jfr.§ 5 stk.1

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsen.

7. Valg af 2 suppleanter.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Evt.

PÅ valg er  Karin Knudsen, Poul Petersen, Georg Pedersen, Jan Skaarup.

Alle der er med på generalforsamlingen, beder vi om at hjælpe til, ved kaffebord, frokosten og aftensmaden. Da der ikke er service personale på.

Tilmeld dig venligst til denne del  3 dage før.

Priser: Kaffe og rundstykker 20.kr.

Frokost.  40 kr.

Eftermiddagskaffen + brød. 20 kr.

Aftensmad + kaffe.  65 kr.


DRIKKELSE:
Vand 5 kr.  Øl 10 kr.  1 glas vin 15 kr.

Overskrift 1

Fra Generalforsamlingen 2009. Et lille referat fra Foreningen Trankebars generalforsamling 25.04.09 på Vestfyns Efterskole. 1.    Valg af dirigent •    Georg Pedersen blev valgt. •    Valg af referent, Kristian Knudsen blev valgt. • Generalforsamling var lovligt indvarslet, herefter Georg ordet til Formanden v/ Karin Knudsen Foreningen har nu 298 medlemmer. Nye kommer,  gamle går.! Der kan berettes om nye tiltag i Trankebar. Vi starter med at restaurerer taget på det gamle Bedehus, i Admiralsgade. Huset har mistet hele rygningen. Huset blev brugt til samlingssal i Ziegenbalgs tid. Herefter har huset haft  en omskiftende tilværelse. Så som, seminar, hostel, og skolestue. Bladet. Bladet koster foreningen 20. tusind kroner om året. Der bliver udsendt 2 blade om året. Hjemmesiden. På Trankebar.net, ligger både den nye og gamle hjemmeside. Den nye mangler meget endnu. I bladet skrev jeg om et fort. Det fort ligger ca. 12 km. fra Mahabellapuram. Det er et Hollansk fort, et rigtig fint fort. Nav: SADRASPATNAM. Indsamling. I 2008 havde vi en indsamling i de Fynske kirker, til en klokke i Zionskirken. Der kom desværre ikke nok penge. Dansborg. Vi har igen i år, ordnet udstillingsskabene. Døre og vinduer har fået en gang lak. Kun i museums rummet. Guvernørboligen. Nationalmuseet fra DK. har været en tur i Trankebar. De skulle se på hvordan huset skulle se ud, hvor lang tid tilbage man skulle gå. En eller to etager. Kirkegården. Igen i år renser vi pladsen. og gravstederne fik en gang kalk. Som Vestfyns efterskoles elever stod for. Kommandørgården. Det står lidt i stampe. mere fordi Trankebar har fået en ny biskop. Han skal jo lige finde sine ben. Bestseller. De er i gang med et stort projekt. Hele byen er på tegnebrættet. De har lavet en helheds plan for byen. Der er dog stadig noget for os - Foreningen  - at gøre. Turister. Vi må sige, de sidste 2 år, har der virkelig været mange turister, i Trankebar De fleste kommer Ja/ Feb / marts. Tak til alle jer, der støtter os. Tak for gaverne. Det giver os mulighed for stadig at arbejde. Regnskabet blev godkendt. Valg af ny bestyrelsmedlemmer. ( Se bestyrelsen) Poul Petersen beretter. Infrastrukturen i Trankebar er skal nu i udbud således at den kan blive forbedret/anlagt (vej/vand/kloak/strøm) INTACH er rådgiver på dette projekt. Der arbejdes hen mod kloakering, som minirenseanlæg, fordi der er meget fladt i Trankebar. Og derved kan dette med fordel installeres. Landporten ser igen skidt ud, da der ikke er sket noget siden sidste restaurering i 2001-02 Der er lavet en tegnefilm som fortæller byens historie. Bestseller har bestilt en 4×4 m granitblok. Det er planen at der skal laves en mini udgave af byen, således at den bliver hugget ud af granitsten, i et givent målestoksforhold. Der var foredrag ved Raman. Raman fortalte om Guldblikket. Han kunne ligeledes fortælle at byens navn rent faktisk ikke betyder ”syngende bølger”, men nærmere ”byen ved søen (havet)” – Søby Læs hans hjemmeside; www.tharangambadi.dk Dagen sluttede med hygge middag. Generalforsamling. Der indkaldes hermed til generalforsamling i Foreningen Trankebar - efter samme princip som sidste år. Lørdag den 25. april kl. 15.30 2009 på Vestfyns Efterskole, Nørremarken, 5690 Tommerup. Bemærk Vi har ændret lidt på programmet, da flere medlemmer har efterlyst mere samvær. Derfor har vi lavet det således, at mødet sluttes af med spisning og hyggesnak. Vi beder om, at der sendes tilmeldinger til næstformanden. Poul Pedersen. Tlf. 6476 3113 eller mail: ve@vestfynsefterskole.dk Tilmeldelse senest 5 dage forinden. Der afholdes generalforsamling på samme dag for de tre beslægtede foreninger efter samme model som sidste års: a) kl. 11.00 til kl. 12.30 SMK b) kl. 12.30 til kl. 13.30 Let frokost c) kl. 13.30 til kl. 14.30 Flora Cottage d) kl. 14.30 til kl. 15.30 Kaffe e) kl. 15.30 til kl. 18.00 Foreningen Trankebar f) kl. 18.00 Aftensmad Dagsorden for ordinær generalforsamling d. 25 april 2009 1. Valg af dirigent - referent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent jfr.§5 stk. 1 5. Indkomne forslag 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af 2 suppleanter 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Eventuelt På valg til bestyrelsen er: Kristian Knudsen Torben Hjelm Poul Hansen Valg af 2 suppleanter Poul Hansen Stig Holdgaard Valg af revisor og suppleant Ulf Grønlund Lene Sørensen Vi glæder os til at se rigtige mange af jer. Vel mødt.2008

Kristian, 05 feb 2008

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Foreningen Trankebar. I lighed med sidste år sker det på samme vilkår.

Lørdag den 26. april kl. 19.00 på Vestfyns Efterskole, Nørremarken, 5690 Tommerup.

 • kl. 15.00 Kaffe, derefter generalforsamling SMK (efterskolen).
 • kl. 17.00 Årsmøde for Flora Cottage partshavere.
 • kl.18.00 Lidt spiseligt (Husk at melde Jer til – 62 57 21 70).
 • kl. 19.00 Generalforsamling i Foreningen Trankebar.

Vi håber at rigtigt mange vil møde op til denne generalforsamling.

Dagsorden for ordinær generalforsamling d. 26. april 2008:

 • Valg af dirigent og referent.
 • Formandens beretning
 • Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget.
 • fastsættelse af kontigent jfr. § 5 stk. 1.
 • Indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelsen.
 • Valg af 2 suppleanter.
 • Valg af revisor og revisorsuppleant.
 • Eventuelt.